Senteda generela Copa dl Mond Gherdëina

Tla Cësa de Cultura de Urtijëi à l Cumité de Copa dl Mond Gherdëina ai 10 de juni tenì si reunion generela: gran retlam tres i media, dificulteies de assegurazion, pustejé cun la Fisi, nvestimënc per l publich, uneranzes y cumëmbri nueves.

Ai 10 de juni à l Cumité de Copa dl Mond de Gherdëina tenì tla Cësa de Cultura a Urtijëi si senteda generela. Argumënt zentrel dla reunion fova inò n iede i raporc ntravaiei cun la Federazion taliana FISI n cont de dërc de retlam y televijion. Depona iel uni purtà dant dac y analises dla sajon passeda.
 
Nviei ala senteda fova i ambolc de Urtijëi y Santa Cristina, Ewald Moroder y Bruno Senoner, l presidënt d’unëur y dla copa dl mond Erich Demetz, l presidënt dl cunsorz turistich Ambros Hofer y si vize Josef Kelder, l diretëur generel dl Dolomiti Superski Franz Perathoner , l diretëur dl VSS Manfred von Call y l maresciallo di Carabinieri Vincenzo Casanova.

Te si relazion a l presidënt dl cumité Edmund Dellago sorissà la bona relazion cun la istituzions de Gherdëina y de Südtirol. Daldò iel jit ite sun la bona prejënza nternaziunela televisiva de Gherdëina, l grandiscimo retlam per nosta valeda ora per l mond, l problem dl’assegurazion che devënta for majer y l raport cun la FISI n cont de dërc de retlam y televijion.

L’aministradëura Stefania Demetz a laudà l lëur fat da dut l cumité: “La truepa nëif y i cunflic cun la FISI nes a metù ala strëntes. Ma l cumité ie stat bon de ti tenì bot ala dificulteies! Perchël ulëssi ve rengrazie de cuer”. Demetz a pona rujenà dla jënt che vën for plu y plu a ti cialé ala garejedes. “Nosc lëur te chisc ultimi ani se à paià. L publich nes sta a cuer y ulon nce tl daunì fé nvestimënc per i spetadëures“.
L cunselier dla FISI y vizepresidënt dl cumité Rainer Senoner a rujenà dla politica sportiva dla federazion dai schi taliana.

L ambolt Ewald Moroder a a inuem dla aministrazion chemunela rengrazià l cumité per l gran lëur fat: “Son cuntënc che sibe la premiazion che l’estrazion di numeri unirà inò fata a Urtijëi. A chësta maniera vën uni un di trëi chemuns a vel maniera trat ite tla manifestazion nternaziunela”. Na gran lauda ti a fat l ambolt a Erich Demetz che a cumbatù acioche la garejedes tlassiches devënte n pont segur dl calënder de copa dl mond, seguran nscila la garejedes de Gherdëina per i proscimi ani. Ambros Demetz, rengrazian l cumité, a dit te cunsëi che la lies turistiches ti sta do cun gran nteres y mët a verda al lëur dl cumité.

Edmund Dellago ti a ala fin scincà a Erich Demetz na zaita dl 1951, National Geographic, ulache l ie da abine na fotografia de Erich da pitl, furni su da tirolesc. A na dumanda dl jurnalist ciche l ulëssa fé da grant ovel respundù bel bret: „l presidënt“...
Per si atività ntan 20 ani alalongia ti iel uni dat na recunescënza a Markus Demetz de Maciaconi che se cruzia de nfurmatica, telefons y trasmiscion eletronica de dati. L Cumité ie unì ngrandì cun de plu cumëmbri nueves.
La garejedes de Copa dl Mond te Gherdëina ie chëst ann ududes dant ai 18 y 19 de dezëmber cun l superG y la garejeda libra.